ورود اعضا

نشست خبری اولین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نخستین نشست خبری نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی شهر آفتاب صبح دیروز دوم مردادماه در سالن کنفرانس بانک شهر برگزار شد. تومــاس دوزه (Thomas Dohse) قائــم مقام نمایشــگاه دروپا و اینترپک: نمایشــگاه چاپ و بســته بندی ( IPAP و pacprocess )تهــران عضو جدید خانــواده اتحاد جهانی اینترپک و دروپا است که بنده آن را به عنوان فرزند جدید این خانواده می نامم. بــه گزارش پایــگاه خبری عصر نمایشــگاه نشســت خبری نمایشــگاه چاپ و بســته بندی تهران با حضور توماس دوزه قائم مقام نمایشــگاه دروپا و اینترپک، محمد سیدی مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب و حامد ایرانی مدیر عامل شرکت برسام رویداد پارس برگزار کننده این نمایشگاه در ایران برگزار شد. در این نشســت توماس دوزه با اشــاره به دستاورد های بین المللی نمایشــگاه هــای اینترپک و دروپا اظهارداشــت: این مجموعه نمایشــگاهی دارای مشــارکت کننــدگان و بازدید کنندگان بیشماری در جهان است و با توجه به بازار 80 میلیونی ایران که تقریبا برابر با کشــور آلمان است دارای پتانسیل های زیادی برای سرمایه گذاری و رونق بخشیدن به کسب کار اینصنعت است. وی با اشــاره به افزایش تقاضای فروش غذاهای بســته بندی شده در جهان ادامه داد: رشد تقاضا در کشورهای اروپایی یک درصد و در شــمال آفریقا ۱8 درصد است و ایران با جمعیت 80 میلیونــی دارای نرخ تقاضای با یی اســت که باید از این فرصت استفاده کنیم.

توماس دوزه بیان کرد: در نمایشــگاههای اینترپک که تاکنون در کشورهای مختلف برگزار شده ، به طور میانگین ۲ هزار و 860 غرفه برپا شــده است و نمایندگان شرکتها از 60 کشور جهان از جمله ایران حضور داشــتهاند. این نمایشگاه به طور میانگین ۱7۹ هزار و 500 بازدیدکننده از 48 کشور جهان داشته اســت و حدود ۹00 خبرنگار از سراســر جهان این رویداد را پوشش داده اند. 

حمایت و پشتیبانی تمام عیار اتحاد جهانی اینترپک و دروپا از عضو جدید خود در تهران ایران با توجه به شــرایط موجود خود بــه لحاظ جغرافیایی و جمعیت جوان دارای تحصی ت آکادمیک، پتانسیل با یی برای تبدیل شــدن به عنوان یک هاب در حوزه چاپ و بسته بندی در منطقه را دارد. کشــور های آلمان و ایران از گذشته شرکای تجاری خوبی برای یک دیگر بودند و نمایشــگاه دوسلدورف آلمان با رویکرد سرمایه گذاری بلند مدت در ایران و با حمایت و پشــتیبانی تمام عیار اتحــاد جهانی اینترپک و دروپا قصــد دارد تهران را به عنوان پایتخت صنعت چاپ و بسته بندی در خاورمیانه و خاور دور در یک برنامه بلند مدت تبدیل کند. اگر چه در این راه چالشهای وجود دارد، ســعی داریــم این چالشهــا را برطرف و در راستای رشد و شکوفایی این نمایشگاه گام برداریم. امســال ما اولین نمایشــگاه این اتحاد جهانی را در ایران برگزار می کنیم که این یک آغاز است. همانطور که اشاره کردم مشــارکت کنندگان در نمایشگاه های اینترپک و دروپا از سراسر جهان هســتند و این شــرکت کنند گان در زنجیره نمایشگاه های اینترپک و دروپا در سراسر دنیا با توجه به بازارهای مــورد هدف خود اقدام به حضور می کنند و این معطوف به یک یا چند کشور نمی شود. نمایشگاه های IPAP و pacprocess تهــران به عنوان عضو جدید این مجموعه از تمامی شرایط اعضای اتحاد جهانی اینترپک و دروپا برخوردار خواهند بود. مــا معتقدیم طی یک برنامه بلند مدت که بســیار پایبند به آن هســتیم به هدف خود از ایجاد این عضــو جدید با همکاری ســایر اعضای این اتحاد جهانی خواهیم رسید. شرکت برساز رویداد پارس به عنوان شــریک ما در برگزاری این نمایشگاه یک شــرکت توانمند و با پتانسیل با ست و نقش بسیار مهمی در ایجاد این عضو جدید داشته است. وی موقعیت شــهر آفتاب را هم مناســب دانســت و افزود: این مجتمع نمایشــگاهی دارای اســتاندارد هــای بین المللی نمایشگاهی است و مکان مناسبی برای برگزاری این نمایشگاه بین المللی به شمار می رود. دوزه آلمان و ایتالیا را عمده تولید کنندگان ماشین ا ت این حوزه در جهان با 40 درصد تولیدات ماشــین آ ت دانست و اظهار داشت: در این نمایشــگاه تمام توان شرکت مسه دوسلدورف برای جذب مشــارکت کننده و بازدید کننده تخصصی به کار گرفته شــده است و این نمایشــگاه را با استاندارد های مورد استفاده در اتحاد های جهانی دروپا و اینترپک برگزار می کنیم. قائــم مقام نمایشــگاه دروپــا و اینترپک در ادامــه به مزایای نمایشــگاه IPAP و pacprocess تهران اشاره کرد و افزود: مزایای زیادی در برگزاری این نمایشــگاه اســت که از جمله آن محل برگزاری مناســب، نزدیکی به فــرودگاه بین المللی، تناســب برگزاری این رویداد در تقویم بین المللی نمایشــگاه مســه دوســلدورف و مهمتر از همه هم افزایی زنجیره تامین کنندگان از تولید تا بسته بندی و چاپ است.

ایده برپایی نمایشــگاهی که چرخه تولید تا محصول نهایی را در بر گیرد «حامد ایرانی» مدیر عامل شــرکت برســاز رویداد پارس این نشســت خبری گفت: در سال ۱3۹4 با توجه به مشک ت در بخش صادرات محصو ت نهایی، ایده برپایی نمایشگاهی که چرخــه تولید تا محصول نهایی را در بر گیرد بوجود آمد و در همین راستا با نمایشگاه های اینترپک و دروپا که بزرگترین در دنیا هستند وارد مذاکره شدیم و توانستیم نام تهران را با افتخار در اتحاد جهانی این نمایشــگاه های ثبت کنیم. و نمایشــگاه دروپــا از زنجیره کامل چاپ و نمایشــگاه اینترپک از زنجیره کامل بســته بندی و فرآوری محصو ت حمایت و مشارکت می کنند. در ادامه حامد ایرانی پوشــش کامل صنعت از فرآوری تا بسته بندی و چاپ را از مزایای این نمایشگاه برشمرد و افزود: این نمایشــگاه در تمامی بخش ها منجمله مواد غذایی، نوشیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارویی راهکار های جدید بسته بندی و چاپ ارائه خواهد کرد. وی برگــزاری این نمایشــگاه را حاصل برنامــه جامع اقدام مشترک(برجام) دانست و خاطر نشان کرد: در گذشته شرکت

های داخلی تمایل به حضور مشارکت کنندگان بین المللی در ایران را داشــتند اما در تحوا ت اخیر وضعیت متفاوت شــده است و حا برگزار کنندگان معتبر خارجی به واسطه جذابیت هایبازارایران،بهعنوانســرمایهگذارخواهانحضورفعال

در کشور هستند.

 

 

برپایی پاویون اختصاصی صنعت کارتن

ایرانــی برپایی پاویــون اختصاصی صنعت کارتــن را در این نمایشگاه را از دیگر نوآوری این رویداد بین المللی دانست و افزود: صنعت کارتن ســازی در ایران هیچگاه جایگاه خود را نیافتند و ما در این نمایشــگاه بر آن شدیم تا این فرصت را به این صنعت پر کاربرد بدهیــم تا بتواند توانمندی های خود را در معرض دید بازدیدگنندگان خود به صورت کام تخصصی قرار دهند.

 

برنامه ریزی هایی برای برند سازی در صنعت نمایشگاهی

سید محمد سیدی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب نیز در این نشست به امکانات شهر آفتاب اشاره کرد و اظهار داشــت: با توجه به امکانات و پتاسیل های بین المللی در این مجتمع بزرگ نمایشگاهی برنامه ریزی هایی برای برند ســازی در صنعت نمایشگاهی انجام شــده است، یکی از موضوعاتی که ما به جد از ابتدا دنبــال آن بودیم گروه بندی نمایشــگاهی، تخصصی کردن آن و ایجــاد ارزش افــزوده و برنــد سازی بوده است. از این رو نمایشگاه چاپ و بسته بندی شــهر آفتاب بعد از نمایشــگاه AMB که با همکاری مشــترک ایران و مسه اشــتوتگارت برگزار شــد، دومین نمایشگاه از این دسته است. سیدی با اشاره به جایگاه صنعت بسته بندی در کشور ترکیه و توفیق های آن گفت: یکی از مشک ت صنعت بسته بنــدی در ایران خــ ء کار تخصصی اســت و هدف ما ارتقای جایگاه صنعت بسته بندی در کشور اســت تا بتوانیم با کمــک این صنعت به کشــورهای هدف صادرات داشته باشیم. وی عنوان کرد: تقاضای من این اســت که همه بدانند ما یک بحث ســخت افزاری، نرم افزاری و مغــز افزاری داریم و می خواهیم این ســه مقوله در نمایشگاه شهر آفتاب پیوند پیدا کند واگرهمهدســتگاههاهمراهشوندقطعًابهنتایجقابلتوجهی خواهیم رسید. وی با ابراز نارضایتی از برجســته ســازی بعضی از مشک ت اضافه کرد: باید متأســف شد از اینکه مشــک ت را برجسته مــی کنند. این کار نــه تنها کمکی به ارتقــای جایگاه صنعت نمایشگاهی ایران نخواهد کرد بلکه ما را به عقب میراند. باید نگاهی تخصصی به نمایشگاه داشته باشیم بنابراین تقاضای من از همه متخصصان این است تا نمایشگاه موفقتر و تخصصیتر شود. 

 

زمان بسیاری از زوایای خاموش را روشن خواهد کرد

مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های شهر آفتاب در پایان تصریح کرد: بعد از دو ســال ت ش، نمایشگاه شــهر آفتاب یک برند جهانی شده است. ما راه خودمان را پیدا کردهایم و هیچ مانعی ســر راه خود نمیبینیم ضمن اینکه زمان بســیاری از زوایای خاموش را روشــن خواهد کرد. نباید اشــکا ت مــا را از پا در بیــاورد و قطع ًا انگیزه و درک مدیــران راهکار اصلی حل مشکلات خواهد بود. 

 

گفتنی است نخستین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران از ۲0 تا ۲3 مهرماه با همکاری دو نمایشگاه اینترپک و دروپای آلمان و شرکت برساز رویداد پارس در محل نمایشگاه شهر آفتاب از ســاعت ۱0 صبح تا ۱8 عصر پذیرای بازدید کنندگان و علاقمندان به صنعت چاپ و بسته بندی خواهند بود. 

عیب یابی پریفرم

مبلغ : ۱۰۰۰۰ تومان