ورود اعضا

نمایشگاه بزرگ بسته بندی شهر آفتاب

 

خبرنامه داخلی نمایشــگاه دوسلدورف با اع م خبر برگزاری نمایشــگاه چاپ و بســته بنــدی در تهران از گســترش ســبد ســهام بیــن المللی نمایشــگاه تجاری خــود در این حــوزه خبر داد. مســه دوســلدورف (Messe Düsseldorf)، برگــزار کننــده موفق نمایشــگاه تجاری بیــن المللی صنایع چاپ و بسته بندی، به منظور وارد کردن یک نمایشگاه امید بخش در خاورمیانه؛ ســبد ســهام خود را افزایش می دهد. این نمایشــگاه، IPAP تهران است که با حمایت دروپــا (drupa) برای اولین بار از۲0 تا ۲3 مهــر۹6 (۱۲ تا ۱5 اکتبر ۲0۱7) در شــهر آفتاب برگزار می شود. ایــن نمایشــگاه تجاری بــا همکاری یــک شــرکت ایرانی بــه نام برســاز رویداد پــارس برگزار می شــود، دفتر ایــن شــرکت نمایشــگاهی در شــهر مشــهد واقع شــده و نمایشــگاه های متعددی را در ســال برگــزار می کند. این نمایشگاه به دنبال تمام فروشندگان زنجیره ارزش فناوری های چاپ است، بخش هایی مثل پیش از چاپ، چاپ، آمادهسازی، پس از چاپ، صنایع تبدیلی و بسته بندی، مواد، تجهیزات، خدمات، زیرســاختارها از جملــه حوزه هایی هســتند که در این نمایشگاه پوشش داده می شــوند. همزمان دو نمایشگاه تجاری دیگر به نامهای پک پراســس (pacprocess ) تهران و نمایشــگاه آیفــود (iFood )برگزار می شــوند. «سابین گلدرمان» مدیر جهانی فناوری های چاپ مســه دوســلدورف در این بــاره می گوید:« بازار ایران ظرفیت قابل توجهی برای پیشرفت های اقتصادی آتی دارد. برگزاری این نمایشگاه با همکاری دروپا، کــه در فناوری های چاپ حرف اول را می زند، فرصت های تازه ای برای رشــد و دسترسی بین المللی گسترده تر در اختیــار ما قرار می دهــد. ما با ارائه تخصص و مهارت خود، شرکت هایی که تمایل دارند در این بازار نوظهور حضور داشته باشــند را همراهی خواهیم کرد.»

مســه دوســلدورف به ویژه با برگزاری دو نمایشــگاه تجاری درجه یک دروپا و اینترپــک، در صنایــع چاپ و بســته بندی موفق شــده اســت که شایستگی بیــن المللی زم را کســب کنــد. این شــرکت، ع وه بر دروپا، هم نمایشگاه های تجــاری خود را برگــزار می کند و هــم با همکاری با شــرکت های تابع خود، به برگزاری نمایشــگاه های منطقه ای در صنعت چاپ و رسانه می پردازد. نمایشــگاه All in Print در شانگهای، نمایشــگاه بین المللــی Pack Print در بانکــوک، printpack alger در الجزایــر و Indoprint در جاکارتا تنها تعداد اندکی از این نمایشگاه ها هستند. نمایشــگاه بین المللی شــهر آفتاب، به روزترین مرکز نمایشــگاهی ایران است. این مرکز که به شکل مطلوبی در فاصله میان تهران و فــرودگاه بین المللی قرار گرفته است، از طریق چند آزاد راه قابل دسترســی بوده و همچنین به سیســتم حمــل و عمومی هم متصل اســت. این مرکز مســاحتی به اندازه ۱۲0 هزار متر مربع را به ۱6 سالن نمایش تبدیل کرده و از مدرن ترین تجهیزات فنی بهره مند است. در این مرکز می توان از نماکاری سنتی ایرانی و هم چنین مجموعه کامل خدمات تغذیه ای، هتل، بانک و پارکینگ چند طبقه بهره مند شد. همچنین موقعیت مرکزی این نمایشگاه به بازدیدکنندگانی از کشــورهای همســایه همچون عراق، افغانســتان، ترکمنستان و تاجیکستان که به طور ســنتی ارتباط هــای نزدیکی با ایــران دارند، این امــکان را می دهد که از ایــن مرکز نمایشــگاهی بازدید کنند. 

عیب یابی پریفرم

مبلغ : ۱۰۰۰۰ تومان