ورود اعضا

نشست خبری اولین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نخستین نشست خبری نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی شهر آفتاب صبح دیروز دوم مردادماه در سالن کنفرانس بانک شهر برگزار شد. تومــاس دوزه (Thomas Dohse) قائــم مقام نمایشــگاه دروپا و اینترپک: نمایشــگاه چاپ و بســته بندی ( IPAP و pacprocess )تهــران عضو جدید خانــواده اتحاد جهانی اینترپک و دروپا است که بنده آن را به عنوان فرزند جدید این خانواده می نامم. بــه گزارش پایــگاه خبری عصر نمایشــگاه نشســت خبری نمایشــگاه چاپ و بســته بندی تهران با حضور توماس دوزه قائم مقام نمایشــگاه دروپا و اینترپک، محمد سیدی مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب و حامد ایرانی مدیر عامل شرکت برسام رویداد پارس برگزار کننده این نمایشگاه در ایران برگزار شد. در این نشســت توماس دوزه با اشــاره به دستاورد های بین المللی نمایشــگاه هــای اینترپک و دروپا اظهارداشــت: این مجموعه نمایشــگاهی دارای مشــارکت کننــدگان و بازدید کنندگان بیشماری در جهان است و با توجه به بازار 80 میلیونی ایران که تقریبا برابر با کشــور آلمان است دارای پتانسیل های زیادی برای سرمایه گذاری و رونق بخشیدن به کسب کار اینصنعت است. وی با اشــاره به افزایش تقاضای فروش غذاهای بســته بندی شده در جهان ادامه داد: رشد تقاضا در کشورهای اروپایی یک درصد و در شــمال آفریقا ۱8 درصد است و ایران با جمعیت 80 میلیونــی دارای نرخ تقاضای با یی اســت که باید از این فرصت استفاده کنیم.

توماس دوزه بیان کرد: در نمایشــگاههای اینترپک که تاکنون در کشورهای مختلف برگزار شده ، به طور میانگین ۲ هزار و 860 غرفه برپا شــده است و نمایندگان شرکتها از 60 کشور جهان از جمله ایران حضور داشــتهاند. این نمایشگاه به طور میانگین ۱7۹ هزار و 500 بازدیدکننده از 48 کشور جهان داشته اســت و حدود ۹00 خبرنگار از سراســر جهان این رویداد را پوشش داده اند. 

حمایت و پشتیبانی تمام عیار اتحاد جهانی اینترپک و دروپا از عضو جدید خود در تهران ایران با توجه به شــرایط موجود خود بــه لحاظ جغرافیایی و جمعیت جوان دارای تحصی ت آکادمیک، پتانسیل با یی برای تبدیل شــدن به عنوان یک هاب در حوزه چاپ و بسته بندی در منطقه را دارد. کشــور های آلمان و ایران از گذشته شرکای تجاری خوبی برای یک دیگر بودند و نمایشــگاه دوسلدورف آلمان با رویکرد سرمایه گذاری بلند مدت در ایران و با حمایت و پشــتیبانی تمام عیار اتحــاد جهانی اینترپک و دروپا قصــد دارد تهران را به عنوان پایتخت صنعت چاپ و بسته بندی در خاورمیانه و خاور دور در یک برنامه بلند مدت تبدیل کند. اگر چه در این راه چالشهای وجود دارد، ســعی داریــم این چالشهــا را برطرف و در راستای رشد و شکوفایی این نمایشگاه گام برداریم. امســال ما اولین نمایشــگاه این اتحاد جهانی را در ایران برگزار می کنیم که این یک آغاز است. همانطور که اشاره کردم مشــارکت کنندگان در نمایشگاه های اینترپک و دروپا از سراسر جهان هســتند و این شــرکت کنند گان در زنجیره نمایشگاه های اینترپک و دروپا در سراسر دنیا با توجه به بازارهای مــورد هدف خود اقدام به حضور می کنند و این معطوف به یک یا چند کشور نمی شود. نمایشگاه های IPAP و pacprocess تهــران به عنوان عضو جدید این مجموعه از تمامی شرایط اعضای اتحاد جهانی اینترپک و دروپا برخوردار خواهند بود. مــا معتقدیم طی یک برنامه بلند مدت که بســیار پایبند به آن هســتیم به هدف خود از ایجاد این عضــو جدید با همکاری ســایر اعضای این اتحاد جهانی خواهیم رسید. شرکت برساز رویداد پارس به عنوان شــریک ما در برگزاری این نمایشگاه یک شــرکت توانمند و با پتانسیل با ست و نقش بسیار مهمی در ایجاد این عضو جدید داشته است. وی موقعیت شــهر آفتاب را هم مناســب دانســت و افزود: این مجتمع نمایشــگاهی دارای اســتاندارد هــای بین المللی نمایشگاهی است و مکان مناسبی برای برگزاری این نمایشگاه بین المللی به شمار می رود. دوزه آلمان و ایتالیا را عمده تولید کنندگان ماشین ا ت این حوزه در جهان با 40 درصد تولیدات ماشــین آ ت دانست و اظهار داشت: در این نمایشــگاه تمام توان شرکت مسه دوسلدورف برای جذب مشــارکت کننده و بازدید کننده تخصصی به کار گرفته شــده است و این نمایشــگاه را با استاندارد های مورد استفاده در اتحاد های جهانی دروپا و اینترپک برگزار می کنیم. قائــم مقام نمایشــگاه دروپــا و اینترپک در ادامــه به مزایای نمایشــگاه IPAP و pacprocess تهران اشاره کرد و افزود: مزایای زیادی در برگزاری این نمایشــگاه اســت که از جمله آن محل برگزاری مناســب، نزدیکی به فــرودگاه بین المللی، تناســب برگزاری این رویداد در تقویم بین المللی نمایشــگاه مســه دوســلدورف و مهمتر از همه هم افزایی زنجیره تامین کنندگان از تولید تا بسته بندی و چاپ است.

ایده برپایی نمایشــگاهی که چرخه تولید تا محصول نهایی را در بر گیرد «حامد ایرانی» مدیر عامل شــرکت برســاز رویداد پارس این نشســت خبری گفت: در سال ۱3۹4 با توجه به مشک ت در بخش صادرات محصو ت نهایی، ایده برپایی نمایشگاهی که چرخــه تولید تا محصول نهایی را در بر گیرد بوجود آمد و در همین راستا با نمایشگاه های اینترپک و دروپا که بزرگترین در دنیا هستند وارد مذاکره شدیم و توانستیم نام تهران را با افتخار در اتحاد جهانی این نمایشــگاه های ثبت کنیم. و نمایشــگاه دروپــا از زنجیره کامل چاپ و نمایشــگاه اینترپک از زنجیره کامل بســته بندی و فرآوری محصو ت حمایت و مشارکت می کنند. در ادامه حامد ایرانی پوشــش کامل صنعت از فرآوری تا بسته بندی و چاپ را از مزایای این نمایشگاه برشمرد و افزود: این نمایشــگاه در تمامی بخش ها منجمله مواد غذایی، نوشیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارویی راهکار های جدید بسته بندی و چاپ ارائه خواهد کرد. وی برگــزاری این نمایشــگاه را حاصل برنامــه جامع اقدام مشترک(برجام) دانست و خاطر نشان کرد: در گذشته شرکت

های داخلی تمایل به حضور مشارکت کنندگان بین المللی در ایران را داشــتند اما در تحوا ت اخیر وضعیت متفاوت شــده است و حا برگزار کنندگان معتبر خارجی به واسطه جذابیت هایبازارایران،بهعنوانســرمایهگذارخواهانحضورفعال

در کشور هستند.

 

 

برپایی پاویون اختصاصی صنعت کارتن

ایرانــی برپایی پاویــون اختصاصی صنعت کارتــن را در این نمایشگاه را از دیگر نوآوری این رویداد بین المللی دانست و افزود: صنعت کارتن ســازی در ایران هیچگاه جایگاه خود را نیافتند و ما در این نمایشــگاه بر آن شدیم تا این فرصت را به این صنعت پر کاربرد بدهیــم تا بتواند توانمندی های خود را در معرض دید بازدیدگنندگان خود به صورت کام تخصصی قرار دهند.

 

برنامه ریزی هایی برای برند سازی در صنعت نمایشگاهی

سید محمد سیدی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب نیز در این نشست به امکانات شهر آفتاب اشاره کرد و اظهار داشــت: با توجه به امکانات و پتاسیل های بین المللی در این مجتمع بزرگ نمایشگاهی برنامه ریزی هایی برای برند ســازی در صنعت نمایشگاهی انجام شــده است، یکی از موضوعاتی که ما به جد از ابتدا دنبــال آن بودیم گروه بندی نمایشــگاهی، تخصصی کردن آن و ایجــاد ارزش افــزوده و برنــد سازی بوده است. از این رو نمایشگاه چاپ و بسته بندی شــهر آفتاب بعد از نمایشــگاه AMB که با همکاری مشــترک ایران و مسه اشــتوتگارت برگزار شــد، دومین نمایشگاه از این دسته است. سیدی با اشاره به جایگاه صنعت بسته بندی در کشور ترکیه و توفیق های آن گفت: یکی از مشک ت صنعت بسته بنــدی در ایران خــ ء کار تخصصی اســت و هدف ما ارتقای جایگاه صنعت بسته بندی در کشور اســت تا بتوانیم با کمــک این صنعت به کشــورهای هدف صادرات داشته باشیم. وی عنوان کرد: تقاضای من این اســت که همه بدانند ما یک بحث ســخت افزاری، نرم افزاری و مغــز افزاری داریم و می خواهیم این ســه مقوله در نمایشگاه شهر آفتاب پیوند پیدا کند واگرهمهدســتگاههاهمراهشوندقطعًابهنتایجقابلتوجهی خواهیم رسید. وی با ابراز نارضایتی از برجســته ســازی بعضی از مشک ت اضافه کرد: باید متأســف شد از اینکه مشــک ت را برجسته مــی کنند. این کار نــه تنها کمکی به ارتقــای جایگاه صنعت نمایشگاهی ایران نخواهد کرد بلکه ما را به عقب میراند. باید نگاهی تخصصی به نمایشگاه داشته باشیم بنابراین تقاضای من از همه متخصصان این است تا نمایشگاه موفقتر و تخصصیتر شود. 

 

زمان بسیاری از زوایای خاموش را روشن خواهد کرد

مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های شهر آفتاب در پایان تصریح کرد: بعد از دو ســال ت ش، نمایشگاه شــهر آفتاب یک برند جهانی شده است. ما راه خودمان را پیدا کردهایم و هیچ مانعی ســر راه خود نمیبینیم ضمن اینکه زمان بســیاری از زوایای خاموش را روشــن خواهد کرد. نباید اشــکا ت مــا را از پا در بیــاورد و قطع ًا انگیزه و درک مدیــران راهکار اصلی حل مشکلات خواهد بود. 

 

گفتنی است نخستین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران از ۲0 تا ۲3 مهرماه با همکاری دو نمایشگاه اینترپک و دروپای آلمان و شرکت برساز رویداد پارس در محل نمایشگاه شهر آفتاب از ســاعت ۱0 صبح تا ۱8 عصر پذیرای بازدید کنندگان و علاقمندان به صنعت چاپ و بسته بندی خواهند بود. 

نمایشگاه بزرگ بسته بندی شهر آفتاب

 

خبرنامه داخلی نمایشــگاه دوسلدورف با اع م خبر برگزاری نمایشــگاه چاپ و بســته بنــدی در تهران از گســترش ســبد ســهام بیــن المللی نمایشــگاه تجاری خــود در این حــوزه خبر داد. مســه دوســلدورف (Messe Düsseldorf)، برگــزار کننــده موفق نمایشــگاه تجاری بیــن المللی صنایع چاپ و بسته بندی، به منظور وارد کردن یک نمایشگاه امید بخش در خاورمیانه؛ ســبد ســهام خود را افزایش می دهد. این نمایشــگاه، IPAP تهران است که با حمایت دروپــا (drupa) برای اولین بار از۲0 تا ۲3 مهــر۹6 (۱۲ تا ۱5 اکتبر ۲0۱7) در شــهر آفتاب برگزار می شود. ایــن نمایشــگاه تجاری بــا همکاری یــک شــرکت ایرانی بــه نام برســاز رویداد پــارس برگزار می شــود، دفتر ایــن شــرکت نمایشــگاهی در شــهر مشــهد واقع شــده و نمایشــگاه های متعددی را در ســال برگــزار می کند. این نمایشگاه به دنبال تمام فروشندگان زنجیره ارزش فناوری های چاپ است، بخش هایی مثل پیش از چاپ، چاپ، آمادهسازی، پس از چاپ، صنایع تبدیلی و بسته بندی، مواد، تجهیزات، خدمات، زیرســاختارها از جملــه حوزه هایی هســتند که در این نمایشگاه پوشش داده می شــوند. همزمان دو نمایشگاه تجاری دیگر به نامهای پک پراســس (pacprocess ) تهران و نمایشــگاه آیفــود (iFood )برگزار می شــوند. «سابین گلدرمان» مدیر جهانی فناوری های چاپ مســه دوســلدورف در این بــاره می گوید:« بازار ایران ظرفیت قابل توجهی برای پیشرفت های اقتصادی آتی دارد. برگزاری این نمایشگاه با همکاری دروپا، کــه در فناوری های چاپ حرف اول را می زند، فرصت های تازه ای برای رشــد و دسترسی بین المللی گسترده تر در اختیــار ما قرار می دهــد. ما با ارائه تخصص و مهارت خود، شرکت هایی که تمایل دارند در این بازار نوظهور حضور داشته باشــند را همراهی خواهیم کرد.»

مســه دوســلدورف به ویژه با برگزاری دو نمایشــگاه تجاری درجه یک دروپا و اینترپــک، در صنایــع چاپ و بســته بندی موفق شــده اســت که شایستگی بیــن المللی زم را کســب کنــد. این شــرکت، ع وه بر دروپا، هم نمایشگاه های تجــاری خود را برگــزار می کند و هــم با همکاری با شــرکت های تابع خود، به برگزاری نمایشــگاه های منطقه ای در صنعت چاپ و رسانه می پردازد. نمایشــگاه All in Print در شانگهای، نمایشــگاه بین المللــی Pack Print در بانکــوک، printpack alger در الجزایــر و Indoprint در جاکارتا تنها تعداد اندکی از این نمایشگاه ها هستند. نمایشــگاه بین المللی شــهر آفتاب، به روزترین مرکز نمایشــگاهی ایران است. این مرکز که به شکل مطلوبی در فاصله میان تهران و فــرودگاه بین المللی قرار گرفته است، از طریق چند آزاد راه قابل دسترســی بوده و همچنین به سیســتم حمــل و عمومی هم متصل اســت. این مرکز مســاحتی به اندازه ۱۲0 هزار متر مربع را به ۱6 سالن نمایش تبدیل کرده و از مدرن ترین تجهیزات فنی بهره مند است. در این مرکز می توان از نماکاری سنتی ایرانی و هم چنین مجموعه کامل خدمات تغذیه ای، هتل، بانک و پارکینگ چند طبقه بهره مند شد. همچنین موقعیت مرکزی این نمایشگاه به بازدیدکنندگانی از کشــورهای همســایه همچون عراق، افغانســتان، ترکمنستان و تاجیکستان که به طور ســنتی ارتباط هــای نزدیکی با ایــران دارند، این امــکان را می دهد که از ایــن مرکز نمایشــگاهی بازدید کنند. 

گفت و گو با نماینده فروش ABC از برترین تولیدکنندگان دنیا در زمینه ساخت کمپرسور

 

 

 

کمپرسور قلب دستگاه بادکن است

 

شرکت ABC یک شرکت اسپانیایی است که نوآوری های زیادی در دستگاه های کمپرسور خود ایجاد کرده است. در خصوص مزیت های دستگاه های این شرکت با INGO ECHEBURUA نماینده فروش این شرکت گفت و گوی کوتاهی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

شرکتABC

کمپانی تقریبا ۷۰ سال پیش در صنعت کمپرسور سازی فعالیت خود را شروع کرده است، این شرکت در ایران از سال ۱۳۸۰ فعال بوده است

ابتدا زمان اندکی با شرکت کورپوپلاست ، بعد با Sidel و در حال حاضر هم با شرکت SIPA  و شرکت ستاره شیمی همکاری دارد. پتنت این کمپرسورها از کشور فرانسه گرفته شده است.

مزیت های کمپرسورهای ABC

افقی بودن پیستونها:

عمده تفاوت های این کمپرسورها با کپرسورهای شرکت های رقیب در پیستون های آن است. بعضی ها با زاویه کمپرس هوا را انجام می دهند برخی ...

پیستونهای شرکت ABC افقی است و اصلا ویبریشن (لرزش) ندارد.

دابل اکشن:

توجه کنید پیستونها در کمپرسورها به صورت سینگل اکشن حرکت می کند. در مسیر رفت هوا رو کمپرس می کند و برمی گردد.

این شرکت جوری کمپرسور را طراحی کرده که هم در رفت و هم در برگشت هوا را کمپرس می کند.

از زمان دو برابر استفاده شده است. دابل اکشن است.

دستگاه ما آرام می کند سرعت کمتر است. باید در یک ثانیه برود و برگردد

اما این هم رفت و هم برگشت

زمان اورهال این دستگاه هم دو برابر دستگاه های معمولی است.

به نظر کمپرسور قلب خط باد کن است. در مجموع مصرف برق در کل خط ، نیمی از برق مصرفی مربوط به کمپرسور می شود.

حذف تسمه از کمپرسور:

در کمپرسورها انتقال نیرو توسط تسمه و گیربکس انجام می شود.

تسمه را حذف کردیم فقط روی گیربکس تمرکز کرده ایم. ۵ درصد در مقابل سیستم های دیگر که تسمه دارد انرژی کمتری مصرف می کند.

در حال حاضر تنها کمپانی ای که تسمه را از کمپرسور حذف کرده شرکت ABC است.

این سیستم از سال ۲۰۱۴ به این شکل استاندارد سازی شد. اما قبل از آن به صورت سفارشی کمپرسورهایی می ساختیم که تسمه نداشت.

از سال ۲۰۱۴ نسل جدید دستگاه های ما بدون تسمه به بازار عرضه شد.

بخش الکتریکال و مکانیکال در کمپرسورها جداست اما با تغییراتی که در دستگاه به وجود آورده اند بخش الکتریکال و مکانیکال روی یک شاسی قرار گرفته است. این دستگاه هیچ ویبره ای ندارد.

سرویس و اورهال دستگاه:

این دستگاه می تواند ۱۰ هزار ساعت بدون توقف کار کند.

سعی کرده ایم دستگاه کمترین نیازی به سرویس داشته باشد. ما در ایران هم سرویس کارهای خوبی داریم که در صورت لزوم دستگاه را سرویس خواهند کرد.

سریع نسبت به درخواست مشتریان پاسخگو هستیم.

میزان فروش:

در کل دنیا حدود ۴۰۰۰ دستگاه نصب شده داریم که سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دستگاه تولید می کنیم.

امریکای جنوی، اروپا و آسیای جنوب شرقی از مشتریان عمده دستگاه های ما هستند. در واقع فراوانی مشتریان ما در این بخش ها هستند.

در حال حاضر با یک تیم قوی فروش برای حضور در بازار ایران برنامه ریزی کرده ایم.

برخی از مشتریان:

خوشگوار مشهد و تبریز، آبنوش، آبشار ایرانیان، فولاد اصفهان، نگین زرد و ...

 

گفت و گو با مدیر فروش شرکت SIPA

 

شرایط بانکی از جمله خرید نقدی، ال سی و یوزانس برای خرید ماشین آلات ایتالیایی فراهم است

 

شرکت SIPA از برترین شرکت ها در حوزه PET است. ماشین آلات جدید این شرکت که به ۳۶۰ درجه معروف شده می تواند کل خط تولید بطری (از تولید پریفرم تا شرینک و بسته بندی نهایی محصول) را تامین کند.

در حاشیه نمایشگاه آگرفود با Sandro Rasi نماینده خاورمیانه شرکت SIPA گفت و گوی کوتاهی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

شرکت SIPA

شرکتSIPA در سال ۱۹۸۵ کار خود را با ساخت ماشین آلات یک مرحله ای ( تولید پریفرم و بطری در یک مرحله) آغاز کرد.

از سال ۱۹۸۵ به بعد وارد ساخت ماشین هایی با تکنولوژی های به روز تر شد. از آن جمله می توان به تولید بطری به صورت یک مرحله ای، دو مرحله ای، خطی یا روتاری اشاره کرد.

شرکت SIPA در بخش باد کن و پرکن بطری به شکل روتاری زبانزد صنعتگران در دنیا هستند.  با پپسی و کوکاکولا و ... هم کار می کنند.

شرکت ۶۰۰ کارمند دارد. دفاتری در تمام دنیا دارند. (اروپا، آسیا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، امریکا و ...)

(آقای RASI نماینده خاورمیانه شرکت SIPA  هستند که در دبی امارات مسقر می باشند)

واحد تولید در ونیز ایتالیا قرار دارد.

۳۶۰ درجه

شرکت SIPA خط های جدید خود را می تواند به صورت کامل در اختیار مشتریان قرار دهد. خطی که به ۳۶۰ درجه معروف شده است.

یعنی شما گرانول به دستگاه می دهید، پریفرم و بعد بطری تولید می شود. بطری پر شده، در بطری بسته می شود. لیبل می خورد، شرینک می شود، روی پالت می رود، پالاتیزه شده و به انبار می رود.

تمام این پروسه به غیر از شرینک و لیبل تولید خود شرکت SIPA است.

تنها شرکتی در دنیاس که این حجم کار را انجام می دهد، SIPA ست.

از طرفی SIPA چون تنها شرکتی است که در بخش های مختلف فعالیت کرده از ساخت پریفرم ، قالب بطری و هر آن چیزی که مربوط به PET می شود، می تواند همواره در کنار مشتریان باشد. این موضوع نقطه قوت شرکا SIPA است.

تکنولوژی جدید:

در بخش تکنولوژی مرتب دستگاه ها به روز می شوند و تکنولوژی های ماشین آلات به مدرن ترین سیستم ها مجهز می شود.

در هر نمایشگاهی ماشین آلات جدید عرضه می شود. در جدیدترین تکنولوژی شرکت، پریفرم به صورت روتاری تولید می شود.

Injection copration molding.

دستگاهی با ظرفیت بسیار بالا که در نمایشگاه اینترپک  ۲۰۱۷ هم به نمایش درآمد.در این تکنولوژی تزریق هم به سیستم وصل است.

پریفرم تزریق شده، خود سیستم پریفرم را تحویل بادکن می دهد. همین یک نوآوری است که هیچ کدام از شرکت ها آن را روی دستگاه های خود ندارند.

ظرفیت دستگاه ها در حال حاضر ۷۰ هزار پریفرم در ساعت با ۹۶  کویته است.

کمترین وزن بطری برای آب معدنی یک و نیم لیتری:

بهترین بطری را با کمترین وزن در اختیار مشتری قرار می دهیم چون در بخش طراحی بسیار بسیار قدرتمند هستیم.

در drinktec2017 ماشین جدیدی را می آوریم که ظرفیت آن در دنیا بی نظیر خواهد بود.

تولید بطری ۲۲ گرمی برای آب معدنی یک و نیم لیتر در شرکت SIPA به سرانجام رسیده و عرضه شده و روی وزن ۱۹ و ۱۷ گرم کار می کنند.

بازار ایران:

منطقه خاورمیانه کمی حساسیت دارد. درخواست در بین کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بالا هست. علی رغم تحریم های چند ساله ایران، فکر می کنم آینده بهتری در پیش خواهد بود.

هموار بودن شرایط بانکی:

بانک های آلمانی ال سی را قبول کرده اند. پرفرما برای یوزانس هم داشته اند. خرید به صورت نقدی هم انجام می شود. شرایط برای خرید ماشین آلات SIPA انعطاف پذیر است.

نماینده شرکت SIPA در ایران:

نماینده این شرکت در ایران شرکت ستاره شیمی است که ۲۵ سال با این شرکت ایتالیایی همکاری دارد.

مشتریان همواره از دستگاه های SIPA  و خدمات پس از فروش آن رضایت کامل دارند. حدود ۱۰۰ دستگاه SIPA در ایران نصب و راه اندازی شده است.

برعکس شرکت های دیگر قطعات حتی در زمان تحریم تحویل مشتریان می شد.

انتخاب دکتر روحانی:

خوشحالیم و امیدواریم وضعیت اقتصادی ایران هر روز بهتر شود. ما به آینده همکاری با ایران بسیار خوش بین هستیم.

مصاحبه با شرکت KHS آلمان در نمایشگاه آگروفود 2017

 

مصاحبه با آقای آموس لوپزنماینده ی کمپانی khs و corpo plast  و با حضور آقای مهندس عامری از شرکت کارواندیشه نمایندگی کمپانی khs در ایران انجام گردید.

آموس لوپز:

از سال 2010 با کمپانی khs و corpo plast   همکاری میکنم و مسئولیت بنده مشخص کردن فنی تقاضاهای ارسالی مشتریان از کشورهای ایران،هند ،پاکستان و اسپانیا  می باشد.

خبرنگار:

در مورد فعالیت کمپانی khs و corpo plast  ونوآوری های این شرکتها بفرمایید.

آموس لوپز:

از سال 1975 کمپانی corpo plast  در زمینه ی طراحی وساخت ماشین آلات بادکن همیشه پیشگام بوده است، واولین تولید کننده ماشین آلات باد کن دومرحله ای می باشد.همیشه تلاش این کمپانی بر پیشگام بودن است نه به این خاطر که بقاء خودش راحفط کند و همیشه در حال تحقیق و توسعه  می باشد. برای نمونه تا دوسال پیش دستگاه های ما بطری های گلویی34 را فقط تولیدمی کرد ، ولی در حال حاضر ماشین آلات ما بطری های  تادهانه 72 را هم تولید میکند که برای سس ودیگرمحصولات ظروف دهانه گشاد  مورد استفاده قرار می گیرد.یا در قبل ما کمپانی هایی را داشتیم که بادکن وپرکن را باهم join میکردند که کمپانی corpoplastموفق شده است لیبل زن را هم به این مجموعه اضافه کند که مشتری به جای خرید 4دستگاه یک دستگاه خریداری کند واین دستگاه بطری را تولید میکند وبدون نیاز به رینزر بطری را پر میکند و سپس لیبل می زند.واینها پیشرفتی است که کمپانی corpoplast  در چند سال اخیر داشته است.

یکی از مهمترین مسائل در ماشین آلات بادکن PET ظرفیت هر قالب می باشد. که ظرفیت قالب های ما تولید2500 کویته در ساعت است که ظرفیت شرکت های دیگر روی 2250 است.و این شاخصه ای نیست که به راحتی بشود به آن  رسید و در این پروسه ی تولید پریفرم به بطری زمان را شما سیو می کنید  ووقتی که این زمان ها جمع می شود به تولید شما اضافه می شود. و زمان بیشتری برای  تولید دارید واین یکی از مهمترین شاخصه های کمپانی ما می باشد. ظرفیت تولید کمپانی های دیگری همچون sidel و  krones از ما پایین تر است.

خبرنگار:

مزیت های ماشین آلات corpoplast  نسبت به دیگر ماشین آلات با کیفیت اروپایی بازار رقابت چه می باشد؟

آموس لوپز:

شما در فرآیند تولید بطری با پارامترهای مختلفی سروکار دارید، یکی از پارامترها این است که مثلا شما در ماشین بادکن نگاه می کنید اکثرا میبینید که وقتی پریفرم وارد دستگاه میشود که بادکن عمل کند ،دو عدد فک دستگاه باز وبسته می شود واین دوفک که دائم حرکت می کند که یکی ثابت است ویکی متحرک ، نیازی به جای بیشتری دارد وزمان بیشتری که در این رفت وبرگشت وجود دارد .یعنی درواقع وقتی قالب بسته میشود سیستم لاک .آن لاک وجود دارد .ولی در دستگاه ما نیازی به این پروسه نیست و درواقع اهرمی وجود دارد که دیگر نیازی به قفل کردن وباز کردن نداردو خود این اهرم این کار را انجام می دهد که در نتیجه شما زمان بیشتری سیو میکنید که در تولید خیلی مهم است و به شما وقت بیشتری می دهد که روی بطری پروسس بیشتری انجام شود.

یک مطلب دیگری که وجود دارد خنک کردن کف بطری است که بسیار مهم می باشد.قبلا شما نیاز داشتید که از بیرون هوایی وارد کنید و بطری را خنک کنید در حالی که در حال حاضر در سیستم دستگاه های ما این کار به خوبی انجام می شود .

در ماشین آلات باد کن سیستم استرچینگ رود داریم که وقتی پریفرم وارد میشود که پروسس استرچینگ وکشیدگی پریفرم انجام شود ما از همان به عنوان یک تیوپ خالی استفاده کردیم که برای خنک کردن بطری از داخل همان تیوپ هوای خنک وارد می شود وبطری سریع خنک می شود که همین سیستم کمک زیادی می کند که شما زمانی که طول می کشد تا بطری خنک شود را ذخیره کرده اید و هم در کیفیت بطری که سریع تر شکل بگیرد این کار را انجام دهید این ها بارز ترین تفاوت های ما نسبت به دیگر ماشین آلات است که باعث تولید بیشتر دستگاه های ما در ساعت می شود.

یک نکته دیگر اینکه ما در دستگاه قبلی سیستم مادون قرمز داشتیم که با موج کوتاه ،دامنه بلند، فرکانس کوتاه وفرکانس بلند، انرژی زیادی صرف می شد تا آون بتواند پریفرم را گرم کند ومشکلی دیگری هم بود انکه فقط روی سرد اثر داشت.

در حال حاضر سیستمی داریم که نزدیک به مادون قرمز داریم که باعث می شود اشعه ای که می آید فیلتر بشود وموج های با دامنه کوتاه و فرکانس بالا ساطع بشود واین چند تا حسن دارد  اول اینکه از نظر زمانی زودتر گرم میکند،دوم اینکه  باید این سطح گرم میشد تا پریفرم داخل شود ولی در حال حاضر با این سیستم جدید،تمام سطح  پریفرم که در داخل آون عبور می کند بصورت یکسان گرما میبیند  وتمام این انرژِی که شما میتوانید در این مرحله ذخیره کنید را دیگر ماشین آلات مشابه ندارند.

خبرنگار: تحلیل تان در زمینه فروش در کشورهایی که مسئولیت دارید مثل ایران ،پاکستان وهند نسبت به دیگر کشورها چیست؟

آموس لوپز:

اگر بخواهیم کشورهایی که بنده مسئولیت دارم را مقایسه کنیم یک پارا متری که خیلی در مورد ایران مهم بود بحث تحریم است که ایران نتوانسته از نظر اقتصادی بصورت نرمال با کشورهای دیگرمعامله داشته باشد. پاکستان و هند کشورهایی هستند که از نظر فرهنگی یک مقدار عقب تر هستند و خیلی از متخصصین این دوکشور بزرگ شناخت و ارتباطات خوبی مثل متخصصین ایرانی ندارند و تفکرخاص خودشان را دارند وشاید ارتباط برقرار کردن با آن ها برای ما تا حدودی دشوار باشد. به دلیل اینکه اقصاد و صنعت ایران در گذشته رابطه خوبی با شرکتهای آمریکایی و اروپایی داشت در حال حاضر هم نگرش به کشورهای اروپایی و صنعت شان بهتر است ولی در هند و پاکستان این نگرش وجود ندارد و سعی می کنند بیشتر با توانایی های خودشان کار کنند. وبه همین جهت قابل مقایسه نیستند که ما بخواهیم مقایسه کنیم.ولی ما باوجود اینکه آن چیزی که مد نظرمان بودبا توجه به تحریم ها در ایران دست نیافتیم ،چند خط PET فروختیم وبصورت جداگانه و مستقل دستگاه بادکن فروختیم ، راضی هستیم .

من بیشتر بازار اسپاانیا را شبیه به بازارایران میبینم ولی بازار اسپانیا به دلیل اینکه در اروپا ست بازار اشباع شده ای است و ما باید منتظر باشیم تا یک شرکت بخواهد ماشین جدید جایگزین ماشین قبلی خود کند وکمتر پیش می آید که طرح توسعه داشته باشند و بخواهند خط جدید خریداری کنند.

یک پارامتری که در فروش ما خیلی تاثیر دارد جمعیت کشورهاست. در کشوری مثل ایران ظرفیت ها حدود 22هزار و 24 هزار است ولی در کشورهای اروپایی به واسطه ی جمعیت ظرفیت بین 15هزار تا 20 هزار بطری دارند و در واقع دنبال خرید دستگاه با ظرفیت بالا نیستند. ولی ما مثلا در کشور چین خط با سرعت 81هزار بطری در ساعت داریم که بزرگترین خط ماست.درواقع درخواستی که از شرکتها برای ما می آید وابسته به جمعیت و بازار آن هاست.

خبرنگار:

بسیاری از کشورهای توسعه یافته واکنش خوبی نسبت به خرید ماشین آلات جدید دارند ، شما این واکنش به ماشین آلات جدید  را در مورد ایران با توجه به شرایط بازار چگونه ارزیابی میکنید؟

آموس لوپز:

به نظر من گرایش ایرا نی ها به لحاظ تفکری که نسبت به اروپایی ها وآمریکایی ها  دارند گرایش مثبتی دارند و همیشه به دنبال استفاده از تکنولوژی های مدرن هستند همانطور که شمادر ایران  میبیند که خیلی ها شاید به دنبال خطوط دست دوم هستند ولی در مقابل برخی در پی خرید ماشین آلات مدرن هستند. همان شرکت هایی که به واسطه ی شرایط اقتصادی نمیتوانند دستگاههای نو تهیه کنند به دنبال خرید بهترین خطوط دست دوم هستند که انتخابشان خطوط khs , corpoplast است.

ایرانی ها همواره از نظر رفتار و نوع پوشش انسان های به روزی هستند و گرایش به بهتر دیده شدن و بهتر بودن دارند که شما این خصوصیت ها را مثلا در هندی ها و پاکستانی ها نمی بینید. ودر واقع این انعکاس دارد به صنعت ایران که همیشه صنعتگران ایرانی در پی مدرن ترین هستند.البته در چند سال اخیر ایران به واسطه تحریم ها پیشرفت کمتری داشته است که امیدواریم در سالهای پیش رو با سرعت بیشتری این پیشرفت حاصل شود.

خبرنگار:

بنظر شما تحریم تا چه حد بر فروش شما در ایران تاثیر داشته است؟

آموس لوپز:

با قطعیت میتوانم بگویم که تاثیر بسیار بالایی داشته است. تمامی شرکتهایی که ماشین آلات تولید میکنند به دنبال فروش بیشتر هستند ولی نمیخواهند کاری هم بکنند که به فروششان ضربه ای وارد شود. تحریم ایران به دلیل فشار آمریکا شرایط را برای ما و خیلی از کشورهای اروپایی سخت کرده بود و ممکن بود با یک فروش به ایران با تحریم آمریکا مواجه شویم و بازار بزرگ آمریکا را از دست بدهیم. بنابر این امکان معاملات مالی نبود و هیچ بانکی نمی پذیرفت که این مبلغ فروش جا به جا شود که اولین مشکل ما بود و دومین مطلب اینکه تحریم ها اجازه نمیداد که ما بتوانیم کالایی را وارد ایران کنیم و قوانین گمرگ هم خیلی ما راتحت فشار قرار میداد. بنابراین بصورت خیلی جدی سدی ایجاد شده بود برای معاملات ما با ایران و واقعا در حد صفر بود . ولی ما توانستیم با همکاری نمایندگی ایران مان شرکت کارواندیشه  خط بفروشیم ولی قطعا آن چیزی نبود که باب میل ما باشد وانتظار ما از بازار ایران قطعا بیشتر بوده است.

در حال حاضر شرایط کمی بهتر شده ولی ما هنوز با بانک های کوچک ایتالیا برای معاملات مان با ایران کار میکنیم و هنوز بانک های بزرگ انگلیس و آلمان شرایط جدید را نپذیرفته اند.

فکر میکنم دولت آقای روحانی بتواند شرایط ایران را در جهان خیلی بهتر کند وامیدواریم تمامی مشکلات تحریم های ایران حل شده وما بتوانیم به بهترین شکل با ایران همکاری داشته باشیم.

در کلام آخر انتخاب مجدد آقای دکتر روحانی را به مردم ایران تبریک میگویم.

 

عیب یابی پریفرم

مبلغ : ۱۰۰۰۰ تومان